Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Elzenstraat en Bosstraat te Groot-bijgaarden: heraanleg openbare ruimte en aanleg gescheiden rioleringsstelsel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
03-04-2020
Date limite
28-04-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Dilbeek | 1700 Dilbeek, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Sven De Boeck
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Dit bestek betreft de heraanleg van de straten Elzenstraat en Bosstraat: hierbij zal er een nieuwe gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden in de Bosstraat en een aanliggend fietspad in beide straten met de vernieuwing van de openbare ruimte
Description
Description
Dit bestek betreft de heraanleg van de straten Elzenstraat en Bosstraat: hierbij zal er een nieuwe gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden in de Bosstraat en een aanliggend fietspad in beide straten met de vernieuwing van de openbare ruimte
Durée
110 jours
Codes de région (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017 kan opgevraagd worden door de aanbestedende overheid.
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Dient niet toegevoegd te worden bij indiening van de offerte.
2. dient toegevoegd te worden bij indienen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. min 2 referenties
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4
truck tower-crane sharing