Avis de marché

Aanleg nieuwe 2DWA riolering Eikendreef, Ringdreef, Beukendreef, Oude Baan te Wuustwezel

Travaux
Date publication
24-03-2015
Date limite
29-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
HidroRio | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
Contenu bref
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, opritten, van plaatselijke en lijnvormige elementen
- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen (+/- 75m 160 PVC, +/- 22m 200 PVC, +/- 3793m 250mm grès, +/- 1382m 400mm beton, +/- 240m 500mm beton, +/- 461m 600mm beton, +/- 273m 600mm poreuze beton, +/- 64m 700 beton), inspectieputten, straatkolken, grachten (+/- 2591m).
- Het renoveren van de bestaande leidingen.
- Het bouwen van 2 pompstations.
- Het leveren en plaatsen van verschillende constructies: kopmuren, uitstroomconstructies, houten prefab beschoeiing,.
- Het leveren en plaatsen van een ondergronds infiltratiebekken.
- Het aanleggen van de rijweg uit bitumineuze materialen (+/- 6333m² incl. toplaag vernieuwen (+/- 1026m²), snelhardende cementbetonverharding (+/- 725m²) en betonstraatstenen op steenslagfundering ( +/- 11854m²), de voetpaden en inritten uit betonstraatstenen en gebakken straatstenen (+/- 272m²).
- Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton
- De groenaanplant incl. onderhoud tot aan definitieve oplevering.
- Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Au minimum
Zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Categorie C, klasse 7 of hoger
Au minimum
Kopie attest erkenning
Documenten i.v.m. de veiligheids- en gezondheidcoördinatie:
- Een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan, waarin beschreven wordt op welke wijze het bouwwerk uitgevoerd word, rekening houdend met het veiligheids- en gezondheidsplan;
- Een afzonderlijke prijsberekening i.v.m. de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en - middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en - middelen
truck tower-crane sharing