stad Kortrijk
Rectificatif

Uitnodiging tot indienen offerte - ontmoetingscentrum de Vonke - sportcentrum Lagae: vernieuwen stookplaats - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer
BE 0207.494.678
Postadres
Grote Markt 54
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Christoph Vannieuwenborg
Telefoon
+32 499923666
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kortrijk.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - ontmoetingscentrum de Vonke - sportcentrum Lagae: vernieuwen stookplaats - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: Kortrijk-PPP0I4-1909/0043/2019/190-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45330000 - Loodgieterswerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511063

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

indieningdatum is verdaagd naar 18 juni 2020 vóór 10.00 uur