MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Avis d’attribution de marché

Openbare aanbesteding voor het afsluiten, voor 48 maand, van één of meer (2 percelen) raamovereenkomsten werken tegen prijslijst met één opdrachtnemer, voor het uitvoeren van herstellingen aan omheini

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_15
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frank Garrein
Telefoon
+32 24415527
E-mail
[email protected]
Fax
+32 24439426

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353559

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare aanbesteding voor het afsluiten, voor 48 maand, van één of meer (2 percelen) raamovereenkomsten werken tegen prijslijst met één opdrachtnemer, voor het uitvoeren van herstellingen aan omheini

Referentienummer:   MRMP-I/S-19IS710-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45342000 - Plaatsen van hekwerk

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- raamovereenkomst(en) tegen prijslijst:
o voor het uitvoeren van preventief en correctief structureel onderhoud aan de bestaande omheiningen, poorten en slagbomen;
o voor het uitvoeren van herstellingen, vervanging van defecte onderdelen en kleine structurele onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande omheiningen, poorten en slagbomen;
o voor het uitvoeren van renovaties en plaatsingen van omheiningen, poorten en slagbomen
o waar alle werken gebeuren aan de hand van deelbestellingen, welke steeds bestaan uit levering EN plaatsing en maximaal gebaseerd zijn op de posten van de prijslijst;
o die (een) stock-aanneming(en) is (zijn) die betrekking heeft (hebben) op werken waarvan de plaats, de exacte aard en/of de omvang niet a priori bepaald zijn in dit bestek.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   108,00

Hoogste offerte:   113,30

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

zone BRUGGE, EVERE en LEOPOLDSBURG

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   34928220 - Componenten voor omheiningen
44312000 - Omheiningsdraad
45421148 - Plaatsen van poorten
34928200 - Hekken
44221310 - Toegangshekken
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   De Bijl D van dit bestek geeft, per perceel, een opsomming van de betrokken sites (provincie, gemeente en kwartier) gelegen in de respectievelijke zone. Deze lijst is niet limitatief.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Overheidsopdracht van werken

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

zone BEAUVECHAIN, FLORENNES, ROCOURT en MARCHE-EN-FAMENNE

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   34928220 - Componenten voor omheiningen
44312000 - Omheiningsdraad
45421148 - Plaatsen van poorten
34928200 - Hekken
44221310 - Toegangshekken
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE3 - RÉGION WALLONNE

Voornaamste plaats van uitvoering:   De Bijl D van dit bestek geeft, per perceel, een opsomming van de betrokken sites (provincie, gemeente en kwartier) gelegen in de respectievelijke zone. Deze lijst is niet limitatief.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Overheidsopdracht van werken

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2019/S 091-218038

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   19IS711

Perceel nr.:   1

Benaming:   Raamovereenkomst werken tegen prijslijst, voor 48 maand, voor het uitvoeren van herstellingen aan omheiningen, poorten en slagbomen, alsook het onderhoud, renovatie en plaatsing, in de militaire kwart

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

01-09-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   1

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Krinkels NV
Nationaal identificatienummer
0821547933
Postadres
Weversstraat 39
Plaats
Londerzeel
NUTS-code
BE
Postcode
1840
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   113,30 EUR

Hoogste offerte:   113,30 EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   19IS712

Perceel nr.:   2

Benaming:   Raamovereenkomst werken tegen prijslijst, voor 48 maand, voor het uitvoeren van herstellingen aan omheiningen, poorten en slagbomen, alsook het onderhoud, renovatie en plaatsing, in de militaire kwart

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

01-09-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   1

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Guisse et Fils SA
Nationaal identificatienummer
0417851551
Postadres
-
Plaats
Villers-le-Bouillet
NUTS-code
BE331
Postcode
4530
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   108,00 EUR

Hoogste offerte:   108,00 EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Informatievergaderingen: zie § 6.k. van het bestek

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   zie bestek

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-09-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-