Avis de marché - secteurs spéciaux

57/52/3/14/090 Het manueel kappen van bomen en struikgewas in de struikzone van de taluds in het Maintenance Brugge langsheen de lijnen 50A, 50A/5, 51, 51A, 51B & 66 inclusief het verwijderen of het verhakselen van het houtafval en het verwijderen van zwerfvuil.

Services
Date publication
23-03-2015
Date limite
06-05-2015 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Area North-West | 9000 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45233229 - Entretien des accotements
Contenu bref
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
- het manueel maaien en kappen van struikgewas;
- het kappen en/of toppen van bomen;
- het verwijderen van zwerfvuil ontdekt/vrijgekomen tijdens het kappen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
- Een RSZ-attest overeenkomstig art. 67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een "fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten" overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA - Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-Laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/575 80 80, e-mail: [email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing