Kempisch Tehuis cvba
Rectificatif

Pelt "Fierkens Broek - Lille Dorp" : Bouwen van 26 appartementen + garage

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kempisch Tehuis cvba
Nationaal identificatienummer
0401.314.140
Postadres
Ringlaan 20
Plaats
Houthalen-Helchteren
Postcode
3530
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Christel Schepers
Telefoon
+32 11810702
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11525986

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kempischtehuis.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Pelt "Fierkens Broek - Lille Dorp" : Bouwen van 26 appartementen + garage

Referentienummer: 2014/0443/02

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-527186

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een "geactualiseerd Technisch Verslag" en een "conformverklaring Technisch Verslag" aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd op 30.09.2019.