Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

Project 20.333C/2 - Gingelom, RWZI Gingelom-Muizen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Peter Gillis
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358860

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 20.333C/2 - Gingelom, RWZI Gingelom-Muizen

Referentienummer: AQFINFRA-20333Clot2-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Project 20.333C/2 - Gingelom, RWZI Gingelom-MuizenElektromechanische werken bouw RWZI Leveren, plaatsen, testen en opstarten van de installatieLot 2: ElektromechanicaBesteknummer: 20.333C/2De bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met oprichting van• een influentpompput en overstortconstructie• een voorbehandeling• een biologische zuivering met centrale nabezinktank• een blowerlokaal• een slibindikker en -buffer met tussenliggend slibpompenlokaal• een chemicaliëntank• een HS-cabine• een dienstgebouw.De bouw van een erosiebestrijdingsbekken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-536199

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-11-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
17-04-2020 09:30
Te lezen:
08-05-2020 10:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
17-04-2020 09:30
Te lezen:
08-05-2020 10:30

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 : De opening van de offertes wordt uitgesteld naar 08/05/20 om 10u30.