Avis de marché

Afbraak van een bestaande woning met aanhorigheden, het afgraven van grond en het aanleggen en deels heraanleggen vaneen schoolplein

Travaux
Date publication
31-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Oud-Heverlee | 3054 Oud-Heverlee, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
45111220 - Travaux de débroussaillage
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45233140 - Travaux routiers
45236000 - Travaux de nivelage
45236210 - Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants
45262210 - Travaux de fondation
45314310 - Installation de câblage
Contenu bref
Afbraak van een bestaande woning met aanhorigheden, het afgraven van grond en het aanleggen en deels heraanleggen vaneen schoolplein
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
*

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
Au minimum
*
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken) , Klasse 1
C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1
truck tower-crane sharing