Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Vervangen bestaande HVAC installatie kantoren FM Welzijn - Stad Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
30-04-2020
Date limite
19-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Gent | 9000 Gent, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale | Mevrouw Griet Volckaert
Codes sujets (CPV)
31518200 - Matériel d'éclairage de secours
31625100 - Systèmes de détection d'incendie
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
45310000 - Travaux d'équipement électrique
45330000 - Travaux de plomberie
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central
Contenu bref
Vervangen bestaande HVAC installatie kantoren FM Welzijn - Stad Gent
Description
Description
Vervangen bestaande HVAC installatie kantoren FM Welzijn - Stad Gent
Durée
85 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
31518200 - Matériel d'éclairage de secours
31625100 - Systèmes de détection d'incendie
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
45310000 - Travaux d'équipement électrique
45330000 - Travaux de plomberie
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. minimum 2 opgegeven referenties hebben elk een kostprijs van minstens EUR 150.000 excl. BTW. Deze referenties moeten werken bevatten waarbij buiten- en binnenunits werden geplaatst van een verwarmings- en koelinstallatie met warmtepompen.
minimum 2 opgegeven referenties hebben elk een kostprijs van minstens EUR 50.000 excl. BTW. Deze referenties moeten werken bevatten waarbij een ventilatiesysteem type D werd geplaatst.
Indien bij een referentie zowel buiten- en binnenunits werden geplaatst van een verwarmings- en koelinstallatie met warmtepompen en ventilatiesysteem type D werd geplaatst, dan kan deze dubbel gebruikt worden als de totale kostprijs minstens EUR 200.000 excl. BTW bedraagt.
Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 3
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3
truck tower-crane sharing