Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Opwaardering betrouwbaarheid Elektrofilter Lijn 2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
24-04-2020
Date limite
14-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG) | 2610 Wilrijk, BE | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Andrea Schonken
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45250000 - Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz
Contenu bref
De Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten (ISVAG) startte in 1980 haar afvalverwerkingsinstallatie te Wilrijk.
In 1995 vond een grote verbouwing plaats en werd onder andere de rookgasreinigingsinstallatie uitgebreid.
ISVAG plant tevens de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale. De voorbereidingen hiervoor lopen echter vertraging op.
Mede hierdoor is het noodzakelijk om nog enkele grondige herstellingen aan de huidige installatie uit te voeren zodat deze minstens voor zes jaren langer operationeel kan blijven zonder fundamentele problemen dewelke het proces en de continuïiteit kunnen beïnvloeden.
Korte beschrijving van de ISVAG-verbrandingsinstallatie:
Het inkomend afval wordt thermisch verwerkt in een roosteroven type Keppel Seghers. De stoomgenerator betreft een 4-treks ketel. Met de gegenereerde stoom (ca. 25 ton/uur) wordt elektriciteit opgewekt welke aan het openbaar net wordt geleverd. Stadsverwarming is in voorbereiding.
De rookgasreiniging kent de volgende proceseenheden: SNCR, Elektrofilter, half natte wassing, mouwenfilter, natte wassing. De emissies voldoen ruimschoots aan de toepasselijke limieten.
De elektrofilter van Lijn 2 is onderwerp van dit lastenboek. De laatste jaren ontstaan er steeds frequenter opblokkingen onderaan de trechters waardoor de vliegassen niet worden afgevoerd door de hiervoor voorziene transportsystemen.
De voornaamste oorzaak is de aanzuig van vochtige buitenlucht door kleine openingen in de behuizing. Openingen die ontstaan omwille van corrosie. Vliegassen in combinatie met vocht heeft een agressieve werking en vreet de metalen plaatstructuur en de lassen aan.
Deze problematiek situeert zich vooral onderaan de trechters t.h.v. de transportschroeven.. Daarnaast is er ook sprake van minimale rookgascondensatie.
De afvoer van de vliegassen wordt hierdoor belemmerd waardoor zij ophopen onderaan de trechters. Ten gevolge van het opblokken van de vliegassen in de trechters ontstaat er kortsluiting in de hoogspanningsvelden.
De elektrofilter moet na alle revisiewerken een restlevensduur hebben van minimaal 6 jaar.
Description
Description
De Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten (ISVAG) startte in 1980 haar afvalverwerkingsinstallatie te Wilrijk.
In 1995 vond een grote verbouwing plaats en werd onder andere de rookgasreinigingsinstallatie uitgebreid.
ISVAG plant tevens de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale. De voorbereidingen hiervoor lopen echter vertraging op.
Mede hierdoor is het noodzakelijk om nog enkele grondige herstellingen aan de huidige installatie uit te voeren zodat deze minstens voor zes jaren langer operationeel kan blijven zonder fundamentele problemen dewelke het proces en de continuïiteit kunnen beïnvloeden.
Korte beschrijving van de ISVAG-verbrandingsinstallatie:
Het inkomend afval wordt thermisch verwerkt in een roosteroven type Keppel Seghers. De stoomgenerator betreft een 4-treks ketel. Met de gegenereerde stoom (ca. 25 ton/uur) wordt elektriciteit opgewekt welke aan het openbaar net wordt geleverd. Stadsverwarming is in voorbereiding.
De rookgasreiniging kent de volgende proceseenheden: SNCR, Elektrofilter, half natte wassing, mouwenfilter, natte wassing. De emissies voldoen ruimschoots aan de toepasselijke limieten.
De elektrofilter van Lijn 2 is onderwerp van dit lastenboek. De laatste jaren ontstaan er steeds frequenter opblokkingen onderaan de trechters waardoor de vliegassen niet worden afgevoerd door de hiervoor voorziene transportsystemen.
De voornaamste oorzaak is de aanzuig van vochtige buitenlucht door kleine openingen in de behuizing. Openingen die ontstaan omwille van corrosie. Vliegassen in combinatie met vocht heeft een agressieve werking en vreet de metalen plaatstructuur en de lassen aan.
Deze problematiek situeert zich vooral onderaan de trechters t.h.v. de transportschroeven.. Daarnaast is er ook sprake van minimale rookgascondensatie.
De afvoer van de vliegassen wordt hierdoor belemmerd waardoor zij ophopen onderaan de trechters. Ten gevolge van het opblokken van de vliegassen in de trechters ontstaat er kortsluiting in de hoogspanningsvelden.
De elektrofilter moet na alle revisiewerken een restlevensduur hebben van minimaal 6 jaar.
Durée
8 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45250000 - Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Nota betreffende het veiligheidsbeleid (zie II.13) - Nota betreffende het veiligheidsbeleid (zie II.13)
Qualité: Plan van aanpak: gedetailleerde uitvoeringsplanning, uitvoeringsmethodes, eventuele bijkomende adviezen vanuit de praktijk. - Plan van aanpak: gedetailleerde uitvoeringsplanning, uitvoeringsmethodes, eventuele bijkomende adviezen vanuit de praktijk.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
3. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
Au minimum
2. Jaarlijks minimumomzet

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
2. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
3. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
3. Minimum 3 werken relevant voor de opdracht van ISVAG
Vereiste erkenning: K (Mechanische uitrustingen), Klasse 2
truck tower-crane sharing