Avis de marché

Bouwen van chirolokalen - Ruwbouwwerken - water- en winddicht gebouw

Travaux
Date publication
13-03-2015
Date limite
20-04-2015 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Chiro Rumbeke VZW | 8800 Rumbeke, BE | Loisirs, culture et religion
Codes sujets (CPV)
45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Contenu bref
Bouwen van chirolokalen - Ruwbouwwerken - water- en winddicht gebouw
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Om de financiële en de economische draagkracht van de aannemer na te gaan moeten bij de offerte de volgende documenten worden gevoegd:
- een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15/07/2011.
- de jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen van de laatste twee jaren, indien de wetgeving van het land van de kandidaat deze neerlegging voorschrijft.
- een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De inschrijver dient zijn technische bekwaamheid aan te tonen:
- door middel van een lijst van minstens drie gelijkwaardige werken, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten:
* het bedrag van de uitgevoerde werken
* de bouwplaats
* de datum van de aanvang der werken
* de datum van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering
* de voorziene uitvoeringstermijn
* de bevestiging van het opdracht gevend bestuur dat deze werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
- door middel van de studie- en/of beroepskwalificaties van de aannemer, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke die de leiding der werken op zich zal nemen.
Voor de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige aanneming, is de erkenning vereist in de categorie D en in de klasse van deze overeenstemmend met het bedrag van hun aanbod. Het bestuur oordeelt dat de werken behoren tot de klasse 1. De inschrijver voegt het bewijs van registratie bij zijn inschrijving.
truck tower-crane sharing