Avis de marché

Broodjeslounge ruwbouw/afwerking en renovatie sanitair & kleedruimtes sporthal - GENT

Travaux
Date publication
17-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
ODISEE VZW | 1000 Brussel, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45223220 - Travaux de gros œuvre
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Contenu bref
Deze opdracht betreft
- enerzijds het verbouwen van de bestaande cafetaria tot een broodjeslounge. Dit houdt zowel de afbraak van bestaande wanden, delen en technieken, als het plaatsen van nieuwe stijlwanden, verlaagde plafonds, schrijnwerk, vast meubilair (barmeubel, zithoeken), ... in. De afwerking (pleisterwerken, vloeren, schilderwerken, …) behoort ook tot dit perceel. Aan de buitenzijde van het gebouw wordt een nieuwe gevelbekleding en een kleine uitbouw, die dienst doet als sas, voorzien.”
Uitvoeringstermijn: van 1 juni 2015 tot 01 september 2015
- anderzijds de renovatie van het sanitair en de kleedruimtes van de sporthal
Odisee Technologiecampus Gent.
Om duidelijk en overzichtelijk te blijven, is beslist om deze aanbesteding op te splitsen in 2 percelen:
- perceel 1 - broodjeslounge ruwbouw, afwerking en technische installaties
- perceel 2 - renovatie sanitair & kleedruimtes: ruwbouw, afwerking en technische installaties
De opdeling dient dus louter ter vereenvoudiging. De inschrijver dient een offerte in voor beide percelen. De opdracht wordt gegund aan 1 aannemer.
Het bestek kan worden opgevraagd via [email protected]
Description lots

Lot 1: Broodjeslounge - ruwbouw en afwerking

Description
Broodjeslounge - ruwbouw en afwerking
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45223220 - Travaux de gros œuvre
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Renovatie sanitair en kleedkamers sporthal

Description
Renovatie sanitair en kleedkamers sporthal
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45223220 - Travaux de gros œuvre
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
De inschrijver dient minstens een jaarmzet te realiseren van 2,5 mio EUR gedurende de afgelopen 5 jaar.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
De inschrijver dient minstens 5 attesten van goede uitvoering van totaalprojecten gelijkaardig aan het Odisee-project toe te voegen aan zijn offerte..
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 3 of
D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen) , Klasse 3 of
D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd) , Klasse 3
truck tower-crane sharing