Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Stedelijk Lyceum Quellin, Quellinstraat 31 te 2000 Antwerpen. Hedendaags Onderwijs. Renovatie Labo 814. Inrichten leskeuken, renovatie en uitbreiding brandalarminstallatie. Bestek SO/19/1676844. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
02-04-2020
Date limite
21-04-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) | 2000 Antwerpen, BE | Éducation | Mevrouw Marcelle Huet
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Stedelijk Lyceum Quellin, Quellinstraat 31 te 2000 Antwerpen. Hedendaags Onderwijs. Renovatie Labo 814. Inrichten leskeuken, renovatie en uitbreiding brandalarminstallatie. Bestek SO/19/1676844.
Description
Description
Stedelijk Lyceum Quellin, Quellinstraat 31 te 2000 Antwerpen. Hedendaags Onderwijs. Renovatie Labo 814. Inrichten leskeuken, renovatie en uitbreiding brandalarminstallatie. Bestek SO/19/1676844.
Durée
124 jours
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de financiële en economische situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen. In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de current ratio, acid ratio, brutomarge, nettorendabiliteit van het totaal activa voor belastingen en solvabiliteit berekenen.
De jaarrekeningen die beschikbaar zijn op de balanscentrale van de Belgische Nationale Bank zullen door de aanbestedende overheid worden opgevraagd. Indien de jaarrekeningen niet beschikbaar zijn op de balanscentrale van de Belgische Nationale Bank, dient de inschrijver deze zelf te verstrekken aan de aanbestedende overheid op diens eerste verzoek.
De buitenlandse inschrijvers dienen zelf hun jaarrekeningen van de laatste twee (2) jaren bij hun offerte te voegen.
De inschrijver dient over een voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken om deze opdracht te kunnen uitvoeren. De financiële ratio’s moeten overwegend positief zijn, tenzij kan aangetoond worden dat deze negatief zijn o.a. ten gevolgen van bepaalde investeringen, een overname, fusie, interne structureringen ...
Au minimum
1. Bankverklaring

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende draagkracht heeft om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van minimum 3 referenties met betrekking tot gelijkaardige opdrachten van de afgelopen 5 jaar.
Voor elke referentieopdracht in de lijst worden volgende vermeldingen bijgevoegd:
- de opdrachtgever (met gegevens contactpersoon + telefoonnummer);
- het begin en einde van de uitvoering;
- de beknopte omschrijving van de opdracht;
- de kostprijs.
Beroepen op de draagkracht:
Als u inschrijft en een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten, en als die draagkracht bepalend is voor de selectie, dan vermeldt u in de offerte voor welk gedeelte u een beroep doet op die draagkracht en welke entiteiten u voorstelt. In dat geval toont u de aanbestedende overheid aan dat u zal beschikken over de middelen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Dit doet u door de verbintenis van deze entiteiten om u dergelijke middelen ter beschikking te stellen, over te maken. Een model hiervoor vindt u in het deel Bijlage Verbintenis in de zin van artikel 73 KB Plaatsing.
2. De aannemer of zijn gemachtigde die instaat voor de leiding van en het toezicht op de werken heeft minstens 15 jaar ervaring. De inschrijver bezorgt bij zijn offerte een CV waaruit blijkt dat de persoon die zal instaan voor de leiding van en toezicht op de werken hierin minstens 5 jaar ervaring heeft. De aanbesteder kan andere bewijsstukken aanvaarden, maar is hiertoe niet verplicht. Bij ziekte of afwezigheid van de aannemer of zijn gemachtigde, zal deze vervangen worden door iemand met gelijkwaardige ervaring
Au minimum
1. 3 referenties
2. CV projectleider
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3
truck tower-crane sharing