Avis de marché - secteurs spéciaux

TR 230312 : Bodemsaneringswerken bundel LUNA Merelbeke

Travaux
Date publication
06-04-2020
Date limite
18-05-2020 12:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
INFRABEL - Directie Asset Management Area North-West | 9000 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer | TUC RAIL S.A., via le forum question&réponse à l’adresse du profil d’acheteur
Codes sujets (CPV)
45112340 - Travaux de décontamination du sol
Contenu bref
De opdracht omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de opdrachtdocumenten.
De huidige opdracht bestaat uit de saneringswerken ter hoogte van het Infrabel en NMBS-domein. De sanering dient uitgevoerd te worden conform het Nieuw tweede gefaseerd Bodemsaneringsproject, deel spoorwegdomein Infrabel, Gontrodestraat 222 te 9050 Gent dd. 25.02.2019 en het bijhorende conformiteitsattest dd. 21.06.2019 in bijlage van het bestek.
Het doel van de sanering is het weghalen van het verspreidingsrisico door middel van de verwijdering van de drijflaag.
Voor het grondwater wordt minimum gestreefd naar het wegnemen van de drijflaag zodat een stabiele situatie bekomen wordt die geen verdere beheersmaatregel vereist. In termen van risicogebaseerde terugsaneerwaarden, betekent dit de sanering van de toplaag (0-1 m-mv) tot concentraties lager dan 900 mg/kg.ds (=BSN) en van de onderliggende gronden (1 - maximaal 4.5 m-mv) tot concentraties lager dan 5.000 mg/kg.ds.
Voor het grondwater wordt 2.000 µg/l als risicogebaseerde terugsaneerwaarde genomen.
Description
Description
De opdracht omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de opdrachtdocumenten.
De huidige opdracht bestaat uit de saneringswerken ter hoogte van het Infrabel en NMBS-domein. De sanering dient uitgevoerd te worden conform het Nieuw tweede gefaseerd Bodemsaneringsproject, deel spoorwegdomein Infrabel, Gontrodestraat 222 te 9050 Gent dd. 25.02.2019 en het bijhorende conformiteitsattest dd. 21.06.2019 in bijlage van het bestek.
Het doel van de sanering is het weghalen van het verspreidingsrisico door middel van de verwijdering van de drijflaag.
Voor het grondwater wordt minimum gestreefd naar het wegnemen van de drijflaag zodat een stabiele situatie bekomen wordt die geen verdere beheersmaatregel vereist. In termen van risicogebaseerde terugsaneerwaarden, betekent dit de sanering van de toplaag (0-1 m-mv) tot concentraties lager dan 900 mg/kg.ds (=BSN) en van de onderliggende gronden (1 - maximaal 4.5 m-mv) tot concentraties lager dan 5.000 mg/kg.ds.
Voor het grondwater wordt 2.000 µg/l als risicogebaseerde terugsaneerwaarde genomen.
Durée
365 jours
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
- Belgische erkenning van aannemers van werken.
- Certificaat Achilles zorgsysteem
Au minimum
- Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: G
- Een Certificaat Achilles zorgsysteem geldig op datum van indienen van de offerte.
truck tower-crane sharing