Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Rectificatif

Wykonanie robót budowlanych na projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
ul. Chrzanowskiego 10
Miejscowość
Gdynia
Kod pocztowy
81-338
Kod NUTS
PL633 - Trójmiejski
Państwo
POLSKA
Osoba do kontaktów
Jolanta Gurska
Tel.
+48 583553333
E-mail
[email protected]
Faks
+48 586217231

Adresy internetowe

Główny adres: http://www.umgdy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: -

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Wykonanie robót budowlanych na projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.

Numer referencyjny: ZP-JG-3800-6/17

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV: 45241500 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

Uzupełniający kod CPV: -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na projekcie: Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA polegających na przebudowie i modernizacji:
1) Nabrzeża Flisaków (ok. 306 mb)
2) Nabrzeża XVIII (ok. 531 mb)
3) Nabrzeża Retmanów (ok. 938 mb)
na zasadach określonych w FIDIC (Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie 2008) – obowiązuje tekst w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną stanowiące odpowiednio dla części 1-3 zamówienia załączniki od 4A do 4C do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

21-08-2019

VI.4.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Login TED eSender: -

Logowanie jako klient TED eSender: -

Dane referencyjne ogłoszenia: -

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 032-069227

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Numer pierwotnego ogłoszenia

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą: nie

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą: nie

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
2
Numer sekcji
V.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Zamiast:
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 338 025.05 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 168 085.85 PLN
Powinno być:
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 338 025,05 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 578 372,71 PLN

Inne dodatkowe informacje

-