WoninGent cvba-so
Rectificatif

2019-034 - Bouw van 7 sociale woningen en 4 appartementen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
WoninGent cvba-so
Nationaal identificatienummer
0400.032.156_525075
Postadres
Lange Steenstraat 54
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92359825
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.woningent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352200

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2019-034 - Bouw van 7 sociale woningen en 4 appartementen

Referentienummer: WoninGent cvba-so-2019-034_Loodsenstraat-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

2019-034 - Bouw van 7 sociale woningen en 4 appartementen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-527615

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Looptijd in maanden Looptijd in dagen
In plaats van:
180
Te lezen:
450

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing rubriek II.2.7. Looptijd van de opdracht