Avis de marché

MOERBEKE: Aanleg publieke ruimte voor het dossier 'Maluslaans'

Travaux
Date publication
02-04-2020
Date limite
12-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - afdeling Projectrealisatie - dienst Infrastructuur | 1000 Brussel, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
het rooien van struikgewas, bomen en stronken.
het insnijden op de volledige diepte van de cementbetonverharding.
het insnijden op de volledige diepte van de bitumineuze verharding.
de opbraak van bestaande verhardingen van rijwegen, voetpaden, fietspaden, opritten en straatgoten.
de opbraak van waterslikkers/rioolmonden met betonbakken.
de opbraak van de bestaande riolering.
de omzichtige opbraak van de bebakening.
het uitvoeren van het droog grondverzet.
het profileren van sloten.
Blz. 3 van 74
Hfdst-1 VMSW
het aanbrengen van geotextiel.
het geschikt maken van de zate met steenslag of rolgrind en het verdichten van de grond.
het aanleggen van een tijdelijke bitumineuze (d = 6 cm).
het aanleggen van een rijwegverharding in waterpasserende betonstraatstenen 220/110/100 mm, op steenslagbed (d = 4 cm), op fundering van waterdoorlatend schraal beton (d = 20 cm).
het aanleggen van een geprefabriceerde kantstrook type IIE1 op fundering van schraal beton (d = 15 cm).
het plaatsen van ingedolven geprefabriceerde betonnen trottoirbanden type ID1, op fundering van schraal beton (d = 10 cm).
het plaatsen van paaltjes.
het terugplaatsen van de bebakening, nieuw te leveren of afkomstig van de opbraak.
het aanpassen van sleutelmonden van nutsleidingen aan de hoogte van de nieuwe verharding.
het plaatsen van poreuze betonbuizen ø 0,40 m met fundering met zandcement en omhulling van draineerzand.
het plaatsen van geprefabriceerde betonnen inspectieputten.
het plaatsen van straatkolken.
het maken van kopmuren in beton.
het plaatsen van geprefabriceerde huisaansluitputjes.
het verwerken van teelaarde.
verwerken van meststof.
aanleg van grasmat door bezaaiing.
het aanplanten van houtachtige en niet-houtachtige gewassen.
het maaien van gras.
Description
Description
Moerbeke: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Maluslaan'
Durée
100 jours
Codes de région (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing