Avis de marché simplifié

A0018095 - Brugge, debietsregeling op effluentaftak naar zijdelings vaartje

Travaux
Date publication
27-04-2020
Date limite
26-05-2020 11:20
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée sans publication préalable (avec publication dans le Free Market)
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Jan Eeckhout
Codes sujets (CPV)
45252130 - Équipement de station d'épuration
Contenu bref
A0018095 - Brugge, debietsregeling op effluentaftak naar zijdelings vaartje
Het is in deze opdracht de bedoeling dat er een debietsmeting en regelbare klep gebouwd wordt op een ondergrondse effluentleiding (dia 600). Om de meting en regelklep bereikbaar te maken, dient er een kelder gebouwd te worden rondom de reeds bestaande leiding. Dimensies van het “gebouw” minimaal 3m x 3m x 2.1m inwendig. Onderkant buis zit +/- 1.4m diep onder het maaiveld.
truck tower-crane sharing