Avis de marché

Slibruiming van de Kleine Geul - Nieuwe Waterweg te Knokke.

Travaux
Date publication
30-09-2020
Date limite
04-11-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Milieumaatschappij | 9300 Aalst, BE | Autorité régionale ou locale | Environnement | Maarten Goegebeur
Codes sujets (CPV)
45246000 - Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues
Contenu bref
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie
- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken
- Het grondig ruimen van de Kleine Geul - Nieuwe Waterweg te Knokke op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen
- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken
- De directe afvoer van het slib uit de panden 1 en 3 aan de Kleine Geul - Nieuwe Waterweg te Knokke
- De eventuele tijdelijke deponie op de oever in functie van ontwatering van pand 2 aan de Kleine Geul - Nieuwe Waterweg te Knokke
- De afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats
- De definitieve herbestemming van de ruimingsproducten
- Het uitvoeren van maaiwerken om de ruimingswerken mogelijk te maken
- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post “voorbehouden som”.
Description
Description
Slibruiming van de Kleine Geul - Nieuwe Waterweg te Knokke.
Durée
40 jours
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie bestek.
truck tower-crane sharing