S-LIM CVBA
Rectificatif

Levering en plaatsing van schuilhuisjes

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
S-LIM CVBA
Nationaal identificatienummer
679631191
Postadres
Trichterheideweg 8
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Els Van Gheem
Telefoon
+32 11266373
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.s-lim.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering en plaatsing van schuilhuisjes

Referentienummer: s-Lim-2019/01

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45213315 - Bouwen van bushokje

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-522184

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-07-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
04-10-2019 00:00
Te lezen:
11-10-2019 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar vrijdag 11 oktober 2019, 10.00.