Avis de marché

Restauratie Huis Janssens: fase 2: interieur

Travaux
Date publication
16-04-2020
Date limite
12-06-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Sint-Niklaas | 9100 Sint-Niklaas, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Shana Baert
Codes sujets (CPV)
45454100 - Travaux de réfection
Contenu bref
De uit te voeren opdracht omvat de werken, leveringen en prestaties nodig voor het restaureren van het interieur van Huis Janssen gelegen te Sint-Niklaas, Zamanstraat 49.
De werken omvatten: Afbraakwerken, vloerplaat kelder, restauratie en nieuw binnenschrijnwerk, herstel en restauratie houten en stenen vloeren, herstel vloerconstructies, aanbrengen nieuwe draagstructuurvloer, plaatsen van nieuwe tegelvloeren, herstel binnen pleisterwerk en schilderwerken, restauratie van decoratief plafond en schilderwerken, decoratieve schilderwerken.
De werken dienen uitgevoerd te worden volgens bijgevoegde plannen en bijzonder bestek.
Description
Description
De uit te voeren opdracht omvat de werken, leveringen en prestaties nodig voor het restaureren van het interieur van Huis Janssen gelegen te Sint-Niklaas, Zamanstraat 49.
De werken omvatten: Afbraakwerken, vloerplaat kelder, restauratie en nieuw binnenschrijnwerk, herstel en restauratie houten en stenen vloeren, herstel vloerconstructies, aanbrengen nieuwe draagstructuurvloer, plaatsen van nieuwe tegelvloeren, herstel binnen pleisterwerk en schilderwerken, restauratie van decoratief plafond en schilderwerken, decoratieve schilderwerken.
De werken dienen uitgevoerd te worden volgens bijgevoegde plannen en bijzonder bestek.
Durée
250 jours
Codes de région (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte
2. De financiële en economische draagkracht van de inschrijver moet worden aangetoond door de
overlegging van de laatste drie beschikbare jaarrekeningen (of uittreksels uit de jaarrekeningen),
indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen
voorschrijft.
Au minimum
2. Uit deze overlegging dient een minimumjaaromzet van 6.000.000 EUR voor de laatste drie
beschikbare boekjaren te worden afgeleid opdat de inschrijver voor selectie in aanmerking kan
komen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een overzicht van de relevante studie- en beroepskwalificaties
2. Algemene referenties
3. Gespecialiseerde werkzaamheden
Au minimum
1. Hieronder wordt verstaan de studie- en beroepskwalificaties van de verantwoordelijke(n) voor
de leiding van de restauratiewerkzaamheden. Er wordt duidelijk opgegeven welk team op dit
project zal geplaatst worden en wie de leiding over het team én de werf zal nemen. Deze
persoon heeft de dagelijkse leiding van het project in handen en bezit minstens over een
diploma in de monumentenzorg of tien jaar ervaring hebben binnen de monumentensector.
Van alle teamleden wordt de relevante beroepservaring aangetoond aan de hand van een
referentielijst.
2. De inschrijver voegt minstens vier (4) referenties van gelijkaardige opdrachten toe die zijn
beëindigd (= voorlopig opgeleverd), met vermelding van
- het bedrag van de restauratiewerken,
- de datum (begindatum en oplevering),
- plaats van uitvoering
- de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren
- een duidelijke weergave van de inhoud van de werken en het verloop van de
restauratiewerken.
- Vermelding van de werken die in onderaannemering zijn uitgevoerd en met welke
onderaannemers werd samengewerkt.
Een attest van goede uitvoering van deze referenties moet worden bijgevoegd (of
desgevallend het PV van oplevering). De waarde van de restauratiewerken van deze
referenties dient minimaal EUR 1.000.000 incl. BTW te bedragen.
Als gelijkaardige opdrachten worden beschouwd: restauratiewerken aan historische
gebouwen waarin minstens één van volgende werken in zijn toegepast:
- Herstel decoratieve bepleistering (stucwerk)
- Restauratie binnenschrijnwerk (trappen, lambrisering, deuren,…)
- Restauratie glas-in-lood
- Decoratief schilderwerk (sjabloontechniek en houtimitatie)
Referenties die niet aan alle bovengenoemde voorwaarden beantwoorden, worden niet in
aanmerking genomen.
3. In het dossier zijn enkele gespecialiseerde werken opgenomen die moeten worden
uitgevoerd door de hoofdaannemer of door een onderaannemer die deel uitmaakt van het
team dat inschrijft voor het project. Indien wordt samengewerkt met een onderaannemer, is
hij onderworpen aan dezelfde criteria met betrekking tot de algemene deskundigheid en
studie- en beroepskwalificaties als de aannemer, uiteraard voor deze specifieke werken. Er
worden minstens drie relevante referenties toegevoegd.
Zie ook onderaannemers en beroep op draagkracht – punt 5.
Volgende gespecialiseerde werkzaamheden zijn opgenomen in het bestek:
- Herstel decoratieve bepleistering (stucwerk)
- Restauratie binnenschrijnwerk (trappen, lambrisering, deuren,…)
- Restauratie glas-in-lood
- Decoratief schilderwerk (sjabloontechniek en houtimitatie)
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 4
De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de (onder-) categorie D24, in klasse
4 of hogere (op basis van de kostenraming).
De personen die als onderaannemer optreden moeten op de lijst van de erkende aannemers
ingeschreven zijn, voor zover de hun opgedragen werken de in art. 2 van het KB van 26/09/1991
bepaalde bedragen overschrijden, te weten 75.000 EUR voor de in categorieën ingedeelde werken en
50.000 EUR voor de in ondercategorieën ingedeelde werken.
truck tower-crane sharing