Съвет на Европейския съюз, secrétariat général
Avis de marché

Реновиране на санитарните и гардеробните съоръжения/отвеждане на дъждовни води в сграда „Justus Lipsius“ на генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Съвет на Европейския съюз, secrétariat général
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue de la Loi 175
Град
Bruxelles
Пощенски код
1048
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
+32 2-2818062
Електронна поща
[email protected]
Факс
+32 2-2800262

Интернет адрес/и

Основен адрес:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Адрес на профила на купувача:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6241

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством:   -

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Реновиране на санитарните и гардеробните съоръжения/отвеждане на дъждовни води в сграда „Justus Lipsius“ на генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел

Референтен номер:   UCA 19/064

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   50700000 - Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Настоящата поръчка засяга пълното реновиране на санитарните и гардеробни помещения на сградите „Justus Lipsius“ на генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, включително тяхното техническо оборудване, и поставяне на цистерни за събиране на дъждовна вода.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

-

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   45311200 - Работи по свързване на електрически инсталации
45232460 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на санитарни инсталации
45111100 - Разрушителни работи
45232454 - Строителни и монтажни работи по общо изграждане на резервоари за дъждовни води
45400000 - Довършителни строителни работи

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Основно място на изпълнение:   Брюксел.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предмет на настоящата поръчка са общи строителни и довършителни работи, доставка и монтаж на оборудване и приспособления (включително поставяне на цистерни за събиране на дъждовна вода) и специализирана техника (електричество, ОВК и санитарна) за пълно реновиране на санитарните и гардеробни помещения на сградата „Justus Lipsius“ на генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.6) Прогнозна стойност

-

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   60

Тази поръчка подлежи на подновяване:   да

Описание на подновяванията:   Тази поръчка ще бъде с продължителност максимум седем години. Рамковият договор ще бъде подписан за първоначален период от 5 години, следван от възможност за годишно подновяване на два пъти.

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

-

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Ограничена процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Рамково споразумение с един оператор:   да

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   да

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   22-05-2020

Местно време:   16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

Дата: 05-06-2020

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:  

Местно време:   -

Място:   -

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   -

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   -

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   не

Ще се използва електронно фактуриране:   не

Ще се приема електронно заплащане:   не

VI.3) Допълнителна информация

-

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
Rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
L-2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 43031
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 43032100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   Жалба трябва да бъде подадена до Общия съд в рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
Съвет на Европейския съюз,Secrétariat général, DGA 4 — Unité de coordination des acquisitions (UCA)
Пощенски адрес
Rue de la Loi 175
Град
Bruxelles
Пощенски код
1048
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Телефон
+32 22818062
Електронна поща
[email protected]
Факс
+32 22800262
Интернет адрес
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20-04-2020