Leefmilieu Brussel
Rectificatif

Heraanleg van de sportvelden van het Georges-Henri Park in Sint-Lambrechts-Woluwe. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Leefmilieu Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenlaan 86C/3000
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Renaud Tondeur
Telefoon
+32 27757706
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.leefmilieu.brussels

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heraanleg van de sportvelden van het Georges-Henri Park in Sint-Lambrechts-Woluwe. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2019G0242

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-529339

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

nieuwe bijlage