Avis de marché - secteurs spéciaux

Restauratie huis van de Vrije Schippers - Exterieur

Travaux
Date publication
02-03-2015
Estimation de la valeur totale
1900000.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht | 9042 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Activités portuaires
Codes sujets (CPV)
45212314 - Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
45454100 - Travaux de réfection
Contenu bref
BESTEK 2013-028 Exterieur
Deel 1: casco restauratie exterieur (incl. stabiliteit)
Deel 2: architectuur exterieur (incl. lift)
Het bestek 2013-028 omvat de casco restauratie van het beschermde monument (omvat exterieur en stabiliteits structuren) alsook het bouwen van enkele nieuwe zones o.a. de aanbouw achteraan in de tuin en de liftschacht (voorzien in deel architectuur).
Na de aanbesteding van het dossier exterieur (bestek 2013-028) volgen nog aparte aanbestedingen voor de dossiers restauratie interieur, stabiliteit interieur, technieken en meubilair.
De opdrachtnemer van het bestek 2013-028 zal tevens fungeren als piloot aannemer voor de volledige uitvoering van alle opdrachten van het werk.
Voorwerp van de opdracht:
Pilootaannemer van de totale opdracht met verantwoordelijkheid naar timing, werfinrichting en aansluiting diverse onderdelen.
Algemene buitenrestauratie van de buitenschil van het monument inclusief nieuwe toevoeging van achterzetschrijnwerk en nieuw verbindingsvolume achterzijde en kelderruimte.
Restauratie omhelst:
* Demontagewerken
* Stabiliteitstechnische ingrepen en verbeteringen aan de funderingen, gewelven en houten moer- en kinderbalken van de verdiepingen.
* Restauratie van de natuurleien daken en kapconstructie (incl. voorzien sarking dak, koperen goten ed.).
* Algemene buitenrestauratie van de natuurstenen en bakstenen gevels (Incl. injectie opstijgend vocht, voegwerken, smeedwerk herstel, ed.)
* Doorgevoerde conserverende behandeling van de 16de Eeuwse Balegemse voorgevel met stabiliteitsversterking, natuursteenherstel en – versteviging.
* Restauratie van de houten buitenluiken, poorten en deuren.
* Restauratie van de Glas-in-loodramen met plaatsing van stalen achterzetramen.
* Voorzien van duivenwering.
De nieuwe toevoegingen omhelsen:
* Voorzien van een nieuwe kelder tussen bestaande muren (incl. droogzuig, graafwerken, waterdichting en betonwerken). Afwerken bovenzijde met buitenverharding.
* Voorzien van een nieuwe lift incl. liftput en alle voorzieningen naar structuur.
* Leveren en plaatsen van nieuwe stalen verbindingsvolume in glas aan de achtergevel.
* Leveren en plaatsen van nieuw stalen sas inkomhal.
* Rioleringswerken.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Om de technische bekwaamheid van de inschrijver te kunnen nagaan, moet men minstens drie vergelijkbare projecten, telkenmale uitgevoerd bij een openbare instelling, uitgevoerd in de laatste vijf jaar oplijsten met vermeldig van het totaalbedrag. Deze lijst bevat tevens de naam van de publiekrechtelijke instanties die opdrachtgever waren en de naam en de contactgegevens van de daaraan gekoppelde contactpersoon. Het Havenbedrijf Gent behoudt zich het recht voor om de vermelde instanties zelf te contacteren en de vermelde projecten te evalueren en te beoordelen in het selectieverslag.
Bovendien moeten de namen, beroepskwalificaties en ervaring van de perso(o)n(en) die met het uitvoeren van de opdracht worden belast worden opgelijst. Door deze namen op te geven, verbindt de inschrijver zich ertoe dat deze peronen of personen met een gelijkaardig profiel de opdracht ook effectief uitvoeren.
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten) , Klasse 6
truck tower-crane sharing