Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract wegmarkeringen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
02-04-2020
Date limite
14-05-2020 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Willebroek | 2830 Willebroek, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer John Van Dyck
Codes sujets (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
Contenu bref
de werken omvatten het aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied Willebroek en dit gedurende 3 jaar (2020-2021-2022)
Description
Description
de werken omvatten het aanbrengen van wegmarkeringen op het grondgebied Willebroek en dit gedurende 3 jaar (2020-2021-2022)
Durée
36 mois
Codes de région (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
1. minimumeisen : minimaal 500.000 euro omzet per jaar gedurende de laatste 3 jaar

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
2. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
2. Minimumeisen: minimum 5 attesten van goede uitvoering per jaar gedurende de laatste 3 jaar.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1
truck tower-crane sharing