Stad Dendermonde
Rectificatif

Huis Van Winckel en CCBelgica, restauratie en totaalrenovatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Dendermonde
Nationaal identificatienummer
BE 0207.445.584
Postadres
Fr. Courtensstraat 11
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 52529200
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.dendermonde.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Huis Van Winckel en CCBelgica, restauratie en totaalrenovatie

Referentienummer: GEB_W_2016_032

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45454100 - Restauratiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508378

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Alle wijzigingen en toevoegingen zijn te lezen in document '20200407_erratumnr1_HVW_CCB.docx'. Gelieve hiermee rekening te houden bij het opmaken van uw offerte.