Avis de marché

Gescheiden rioleringsstelsel Zuidschotestraat - Pilkemstraat met aanleg DWA voor een aantal huizen in de Bikschotestraat - Gescheiden rioleringsstelsel Pilkemstraat - toevoerleiding naar centrum

Travaux
Date publication
10-03-2015
Date limite
20-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Langemark-Poelkapelle | 8920 Langemark-Poelkapelle, BE | Autorité régionale ou locale
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Deel I - GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL PILKEMSTRAAT - TOEVOERLEIDING NAAR CENTRUM
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met herstel van de wegenis in asfalt
Deel II - GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL ZUIDSCHOTESTRAAT - PILKEMSTRAAT MET AANLEG DWA VOOR EEN AANTAL HUIZEN IN DE BIKSCHOTESTRAAT
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met herinrichting van de wegenis (rijweg in asfalt, parkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen)
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Au minimum
Het bewijsschrift van erkenning als opdrachtnemer afgeleverd door de bevoegde overheid

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De vereiste erkenningscategorie is C of ondercategorie C1.
De aanbestedende dienst is van oordeel dat deze werken, op basis van de raming, behoren tot erkenningsklasse 6.
truck tower-crane sharing