Kempisch Tehuis cvba
Rectificatif

Houthalen 11 - Fase 1 : Vervangbouw van 25 sociale woningen + infrastructuur

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kempisch Tehuis cvba
Nationaal identificatienummer
0401.314.140
Postadres
Ringlaan 20
Plaats
Houthalen-Helchteren
Postcode
3530
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Christel Schepers
Telefoon
+32 11810702
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11525986

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kempischtehuis.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Houthalen 11 - Fase 1 : Vervangbouw van 25 sociale woningen + infrastructuur

Referentienummer: 2017/0241/01 + 18EE075F + BB051FD2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211300 - Bouwen van woningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-506406

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
02-04-2020 10:00
Te lezen:
02-06-2000 10:00

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing openingsdatum in de oorspronkelijke aankondiging