Avis de marché

Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen. Projectnummers 2138 – 2140 te Roosdaal: N8 Tombergstraat – Tenzuivenenstraat & N8 Koning Albertstraat – Omer de Vidtslaan

Travaux
Date publication
04-03-2015
Date limite
04-05-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant | 3000 Leuven, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Contenu bref
Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen. Projectnummers 2138 – 2140 te Roosdaal: N8 Tombergstraat – Tenzuivenenstraat & N8 Koning Albertstraat – Omer de Vidtslaan
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
cfr. bestek
Au minimum
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan met het volgende document / de volgende documenten:
1) passende bankverklaringen opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011 (zie ook bijlage ‘model bankverklaring’ aan dit bijzonder bestek – bijlage nr. 1);
2) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren (minimale omzet in werken per jaar: 5.000.000€).

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
cfr. bestek
Au minimum
Klasse: 8, Categorie: C
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
1) studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken; Deze dient over minimaal een bachelor-diploma te beschikken, en dient minimaal 5 jaar relevante werkervaring te hebben
2) een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met minstens 5 getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
 de inhoud van de opdracht;
 het bedrag van de opdracht;
 de uitvoeringsperiode van de opdracht;
 de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
 of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.
Meer bepaald dienen de volgende referenties voorgelegd te worden:
 5 referenties omtrent gelijksoortige opdrachten met uitvoering van asfaltverhardingen, zowel qua omvang (min. 10.000 m²) als qua uitvoeringstermijn, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar. De referenties worden gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever.
truck tower-crane sharing