Avis de marché - secteurs spéciaux

Versnelde uitrol van de Digitale Meters in Vlaanderen

Travaux
Date publication
09-04-2020
Date limite
08-05-2020 11:00
Estimation de la valeur totale
440000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Pouvoirs adjudicateurs
Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) | 9090 MELLE, BE | Secteurs spéciaux | Électricité | Frank D’Haenens
Codes sujets (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
45315000 - Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
45315100 - Installations électrotechniques
45317300 - Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution
45333200 - Travaux d'installation de compteurs à gaz
50411100 - Services de réparation et d'entretien de compteurs à eau
51112100 - Services d'installation de matériel de distribution électrique
Contenu bref
De opdracht behelst het ombouwen van klassieke meters naar hun respectievelijke digitale variant.
Specifiek:
Voor de gas- en elektriciteitsmeters is deze ombouw beperkt tot de klantinstallaties die aan de volgende technische voorwaarden voldoen:
• Elektrisch vermogen afname <=56kVA
• G4/G6 gasmeter
De werken dienen geografisch gespreid in Vlaanderen te gebeuren. De opdracht omvat volgende delen:
I. enerzijds het resterende aandeel meters uit de prioritaire doelgroepen die in het Energiebesluit van de Vlaamse Regering opgenomen zijn. Deze doelgroepen en hun respectievelijke deadlines voor digitalisering zijn de volgende:
• Proof of Concept / Piloot Slimme Meters en de actieve budgetmeters – 31/12/2021
• Bestaande prosumenten – 31/12/2022
Bijkomend wordt binnen deze doelgroepen ook een Lot Metrologie Elektriciteit opgenomen met als deadline 31/12/2021.
II. Het oorspronkelijke objectief van een volledige digitalisering tegen einde 2034 werd bovendien door de Vlaamse Regering aan een versnelling onderworpen. De nieuwe doelstelling formuleert een ombouw van 80% tegen 31/12/2024. Het aandeel installaties dat omgebouwd moet worden om deze versnelling te realiseren, vormt het tweede luik van de opdracht.
Naast de effectieve meterwissel en het contact met de eindklant omvat deze opdracht niet-limitatief ook de hele organisatie, de planning, de werkverdeling, de opvolging van het ingezette personeel, de logistiek, de kwaliteitscontrole op het geleverde werk, de data-overdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (inclusief de opvolging van de datakwaliteit) en de nodige rapportering richting opdrachtgever. De opdrachtnemer zal over een hoge mate van vrijheidsgraden beschikken om zich hierop te organiseren.
De klassieke watermeters van drinkwaterbedrijven kunnen op hun vraag in synergie op hetzelfde ritme en gealigneerd met de timing van de elektriciteits- en gasmeters vervangen worden door de digitale variant.
Description
Description
De ombouw van klassieke meters naar hun respectievelijke digitale variant ( zie ook afdeling II 1.4. korte beschrijving van de opdracht).
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45315000 - Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
45315100 - Installations électrotechniques
45317300 - Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution
45333200 - Travaux d'installation de compteurs à gaz
50411100 - Services de réparation et d'entretien de compteurs à eau
51112100 - Services d'installation de matériel de distribution électrique
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
- Bewijs van erkenning in categorie P1 samen met de opgave van ondernemingsnummer(s) waarmee we dit kunnen verifiëren - bijlage 3
- Bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's of, in voorkomend geval, een bankverklaring - bijlage 4
- Bewijs van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met een verleende dekking van minimum 1.239.468 euro per ongeval voor lichamelijke letsels en materiële schade samen. - bijlage 5

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
- Minimum één referentie waarbij installatie van elektrische/elektronische componenten en/of toestellen over een geografisch gespreid gebied aangetoond wordt, inclusief beschrijving van het logistieke proces - bijlage 6
- Minimum één referentie waaruit blijkt dat opschaling van gekwalificeerd personeel op relatief korte tijd aangetoond wordt, inclusief beschrijving van de manier waarop dit aangepakt is - bijlage 7
- Het bewijs waaruit duidelijk blijkt dat ICT-ondersteuning en IT-ontwikkeling aanwezig zijn binnen de onderneming die in staat zijn om eigen systemen te koppelen met systemen van derde partijen - bijlage 8.
- Het bewijs waaruit blijkt dat een performant workforce management systeem aanwezig is in verhouding tot de schaalgrootte van deze opdracht, inclusief rapportering van de laatste 6 maand met relevante operationele data en KPI’s en beschrijving van de sterke meerwaarde van dit systeem - bijlage 9
- Het bewijs waaruit blijkt dat een kwaliteitsbewakingssysteem operationeel is, inclusief rapportering van de laatste 6 maand met aanduiding van de opgevolgde aspecten en actieplannen - bijlage 10
- Het bewijs waaruit blijkt dat een klachtenbehandelingssysteem operationeel is, inclusief rapportering van de laatste 6 maand - bijlage 11
- Omwille van veiligheids- en kwaliteitsredenen worden de opdrachtnemers specifiek geselecteerd om technische activiteiten uit te voeren. Het is dan ook belangrijk dat de opdrachtnemer de kennis en kunde van deze activiteiten zelf in huis heeft. Graag een document dat deze technische competentie in voldoende aantallen bewijst - bijlage 12
Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing