Avis de marché - secteurs spéciaux

RO – Realisatie en wijziging van elektrische installaties – Metro en diverse gebouwen

Travaux
Date publication
02-03-2015
Date limite
09-04-2015 00:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) | 1000 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Codes sujets (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques
45311100 - Travaux de câblage électrique
45311200 - Travaux d'installations électriques
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
45317000 - Autres travaux d'installation électrique
Contenu bref
De raamovereenkomst omvat de realisatie of de wijziging van elektrische laagspanningsinstallaties (studie, levering, uitvoering, oplevering en bijwerken van het dossier as built) in de metro en premetro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook in diverse gebouwen van de MIVB. Deze installaties hebben betrekking op de verlichting, stopcontacten, data, het trekken van kabels, …
De raamovereenkomst zal afgesloten worden voor een periode van 4 jaar, met mogelijkheid tot verbreking na 1 jaar, op elk ogenblik, rekening houdend met een opzegtermijn van 9 maanden via aangetekend schrijven.
De MIVB is niet verplicht bestellingen te plaatsen voor het geraamde bedrag van de raamovereenkomst.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Om de kandidaten te kunnen preselecteren, wordt hen verzocht de volgende documenten te voegen bij hun kandidatuur, verplicht in te dienen in de volgorde :
1. Een bankattest waaruit blijkt dat de kandidaat-onderneming over de financiële capaciteit beschikt om de opdracht tot een goed einde te brengen; een model kan bekomen worden bij de MIVB.
2. Het bewijs van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) – Exploitatie die de beroepsrisico’s dekt, met vermelding van de omvang van de door de kandidaat-onderneming of kandidaat afgesloten verzekering (verzekerde bedragen ten minste 1.250.000 EUR), alsook van de ongevallenstatistieken.
3. De volledige balansen van de laatste 2 jaar zoals deze ingediend werden bij de griffie van de rechtbank van koophandel of bij een bevoegde instelling van de betrokken lidstaat.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Om de kandidaten te kunnen preselecteren, wordt hen verzocht de volgende documenten te voegen bij hun kandidatuur, verplicht in te dienen in de volgorde:
1. De referenties van ten minste 3 soortgelijke opdrachten, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. Deze lijst moet gestaafd worden met de attesten van goede uitvoering. Deze certificaten vermelden het bedrag, de datum en de uitvoeringsplaats en preciseren of de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze tot een goede einde gebracht werden. Ze vermelden de verantwoordelijke contactpersonen waarvoor de werken uitgevoerd werden, met vermelding van hun adres en hun telefoonnummer.
2. Het gedetailleerde organigram van de kandidaat-onderneming.
truck tower-crane sharing