Rada Evropské unie, secrétariat général
Avis de marché

Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten / sběr dešťové vody z budovy Justus Lipsius Generálního sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Rada Evropské unie, secrétariat général
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue de la Loi 175
Obec
Bruxelles
PSČ
1048
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
-
Tel.
+32 2-2818062
E-mail
[email protected]
Fax
+32 2-2800262

Internetové adresy

Hlavní adresa:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Adresa profilu zadavatele:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.3) Komunikace

Další informace lze získat

na výše uvedené adrese

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6241

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

na výše uvedené adrese

elektronicky prostřednictvím:   -

Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: -

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten / sběr dešťové vody z budovy Justus Lipsius Generálního sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu

Spisové číslo:   UCA 19/064

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   50700000 - Opravy a údržba technických stavebních zařízení

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Tato zakázka se týká kompletní rekonstrukce sanitárních zařízení a šaten budov Justus Lipsius Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, včetně jejich technického vybavení a instalace záchytných nádrží na dešťovou vodu.

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota

-

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   45311200 - Instalace a montáž elektrických zařízení
45232460 - Sanitární práce
45111100 - Demoliční práce
45232454 - Výstavba bazénů na dešťovou vodu
45400000 - Práce při dokončování budov

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Brusel.

II.2.4) Popis zakázky

Účelem této zakázky jsou všeobecné a dokončovací práce, dodávka a instalace zařízení a příslušenství (včetně instalace dešťových nádrží na sběr dešťové vody) a speciální techniky (elektřina, vzduchotechnika, hygienická zařízení) související s kompletní renovací sanitárních zařízení a šaten v budově Justus Lipsius Generálního sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

II.2.6) Předpokládaná hodnota

-

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   60

Tuto zakázku lze obnovit:   ano

Uveďte popis obnovení:   Tato zakázka poběží po dobu maximálně sedmi let. Rámcová smlouva bude podepsána na počáteční období 5 let, po níž bude následovat možnost dvakrát smlouvu o rok prodloužit.

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ne

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

III.1.2) Ekonomická a finanční situace

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ano

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

-

III.1.3) Technická a odborná způsobilost

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ano

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

-

III.1.5 Informace o vyhrazených zakázkách

Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.:   ne

Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání:   ne

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:   -

Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:   -

III.2.2) Podmínky realizace zakázky

-

III.2.2) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.:   ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

Užší řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Rámcová smlouva s jediným účastníkem:   ano

V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:   -

Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému:   ne

Dynamický nákupní systém může být použit dalšími zadavateli:   ne

IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

Použití vícekolového řízení za účelem postupného snižování počtu řešení, o kterých se bude diskutovat, nebo o kterých se bude jednat:   ne

IV.1.5) Informace o jednání

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Bude použita elektronická aukce:   ne

Uveďte další informace o elektronické aukci:   -

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ano

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   -

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:   22-05-2020

Místní čas:   16:00

IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

Datum: 05-06-2020

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Doba trvání v měsících:   6

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum:  

Místní čas:   -

Místo:   -

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:   -

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku:   ne

Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:   -

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech

Budou používány elektronické objednávky:   ne

Budou přijímány elektronické faktury :   ne

Bude použita elektronická platba:   ne

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   Odvolání je možné podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
Rada Evropské unie, Secrétariat général, ORG.4 — Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Poštovní adresa
Rue de la Loi 175
Obec
Bruxelles
PSČ
1048
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
+32 22818062
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22800262
Internetová adresa
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

20-04-2020