Volkswelzijn cvba
Rectificatif

Vervangingsbouw: sloop van 4 woningen en bouw van appartement met 10 wooneenheden

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Volkswelzijn cvba
Nationaal identificatienummer
VWZ
Postadres
Serbosstraat 2/16
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Christoph Baele
Telefoon
+32 52258214
E-mail
[email protected]
Fax
+32 52213147

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.volkswelzijn.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vervangingsbouw: sloop van 4 woningen en bouw van appartement met 10 wooneenheden

Referentienummer: 2009/0939/03

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-512169

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Onderdeel schilderwerken was niet beschreven in het bestek. Afzonderlijk document is te downloaden