Avis de marché - secteurs spéciaux

Technische Onderhoudspost Kortrijk: bodemsanering werkplaats en aangrenzende tuinen

Travaux
Date publication
27-07-2018
Date limite
23-08-2018 11:58
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Pouvoirs adjudicateurs
NMBS, Directie Stations - District Noord West | 9000 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer | Kathleen Nysten
Codes sujets (CPV)
45112340 - Travaux de décontamination du sol
Contenu bref
De opdracht bestaat uit de sanering van een verontreiniging met minerale olie ter hoogte van de Technische Onderhoudspost Kortrijk, gelegen aan de Marksesteenweg te Kortrijk. De verontreiniging is ontstaan ter hoogte van de werkplaats en heeft zich verspreid tot onder een 12-tal woningen aan de Marksesteenweg. De sanering bestaat uit een ontgraving, zowel ter hoogte van de werkplaats als ter hoogte van de tuinen van de woningen aan de Marksesteenweg. Het terrein van de werkplaats werd opgehoogd en bevindt zich ca. 3 meter hoger dan de aangrenzende woningen. Omwille van de aanwezigheid van gebouwen in de nabijheid (<5m) van de werken en de aanwezigheid van een steil talud tussen het terrein van de werkplaats en de aangrenzende woningen, worden stabiliteitsmaatregelen voorzien bij de ontgraving. Om de ontgraving in een droge omgeving mogelijk te maken, wordt een grondwaterbemaling voorzien waarbij het onttrokken grondwater geloosd wordt op de riolering.
Description
Description
De opdracht bestaat uit de sanering van een verontreiniging met minerale olie ter hoogte van de Technische Onderhoudspost Kortrijk, gelegen aan de Marksesteenweg te Kortrijk. De verontreiniging is ontstaan ter hoogte van de werkplaats en heeft zich verspreid tot onder een 12-tal woningen aan de Marksesteenweg. De sanering bestaat uit een ontgraving, zowel ter hoogte van de werkplaats als ter hoogte van de tuinen van de woningen aan de Marksesteenweg. Het terrein van de werkplaats werd opgehoogd en bevindt zich ca. 3 meter hoger dan de aangrenzende woningen. Omwille van de aanwezigheid van gebouwen in de nabijheid (<5m) van de werken en de aanwezigheid van een steil talud tussen het terrein van de werkplaats en de aangrenzende woningen, worden stabiliteitsmaatregelen voorzien bij de ontgraving. Om de ontgraving in een droge omgeving mogelijk te maken, wordt een grondwaterbemaling voorzien waarbij het onttrokken grondwater geloosd wordt op de riolering.
Durée
180 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45112340 - Travaux de décontamination du sol
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Erkenning van aannemers van werken
Voor de uitvoering van de opdracht is volgende Belgische erkenning van aannemers van werken nodig: categorie G, klasse 4.
In functie van zijn toestand moet de inschrijver bij zijn offerte voegen :
• ofwel het bewijs van zijn erkenning in in de categorie of ondercategorie hernomen hierboven en in de klasse die overeenstemt met het bedrag van de opdracht
• ofwel de documenten vereist in artikel 71 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
2. Kwaliteitscertificaat
De inschrijver moet beschikken over een certificaat van "Quality Management System" volgens de normen EN ISO 9001:2008 of 2015.
Hij voegt een kopie van dit certificaat, geldig op datum van indienen van de offerte, toe aan zijn offerte.
In geval van een Tijdelijke Handelsvennootschap zal de piloot van de THV beschikken over dit certficaat.
3. Technische capaciteit
Veiligheid, gezondheid en milieuzorg:
• V.C.A.-attest: de inschrijver of elke vennoot in het geval van een tijdelijke handelsvennootschap voor deze opdracht moet een geldig V.C.A.-attest voorleggen.
Veiligheid- gezondheid en milieuzorgsysteem (ACHILLES): de inschrijver of elke vennoot in het geval van een tijdelijke handelsvennootschap voor deze opdracht moet voldoen aan het Achilles zorgsysteem voor bodemsaneringswerken zoals voorzien in de “standaardprocedure voor bodemsanerings-werken, eindevaluatieonderzoek en nazorg¨ (versie januari 2017) en in het kader van dit zorgsysteem beschikken over een een positieve evaluatie van het hoofdkantoor en/of het certificaat van de betreffende groep(en) van technieken overeenkomstig het Achilles zorgsysteem.
Au minimum
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: G
truck tower-crane sharing