Avis de marché

Paepenheide - Ruwbouw

Travaux
Date publication
10-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Puurs | 2870 Puurs, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45223220 - Travaux de gros œuvre
Contenu bref
Paepenheide - Ruwbouw
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
Recente bankverklaring van maximum 3 maanden oud.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
Minimum 3 referenties vergelijkbaar met de grootte en waarde van de huidige opdracht.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 3
truck tower-crane sharing