Avis de marché

Open aanbesteding voor werken. Referentie TE0957.P10: nieuwbouw Therapietoren Pellenberg - perceel afwerking

Travaux
Date publication
20-03-2015
Date limite
13-05-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
UZ Leuven | 3000 Leuven, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers
Contenu bref
Open aanbesteding voor werken. Referentie TE0957.P10: nieuwbouw Therapietoren Pellenberg - perceel afwerking
De uit te voeren opdracht kadert binnen de nieuwbouw van een ziekenhuisgebouw “Therapietoren” op de Campussite Pellenberg, Weligerveld 1 te 3212 Pellenberg. Het betreft de realisatie van de eerste fase van het masterplan van de campus, welke op termijn zal evolueren tot een site voor revalidatie en lang verblijf.
De werken vinden plaats op een ziekenhuissite in exploitatie. Het behoort tot de mogelijkheden dat de werken hierdoor enige hinder zouden kunnen ondervinden. De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat dit invloed kan hebben op de uitvoering van zijn werkzaamheden. De Opdrachtgever zal evenwel alles in het werk stellen om dit te beperken.
Onderhavig bestek betreft het perceel Afwerking. Dit dossier beoogt een hoge afwerkingsgraad met een kwalitatieve uitrusting en bevat verschillende onderdelen in diverse disciplines waarvoor gespecialiseerde en vakbekwame uitvoerders nodig zijn. Binnen de opdracht is tevens een groot gedeelte vast meubilair opgenomen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Teneinde de financiële en economische draagkracht van de aannemer na te gaan moeten bij de offerte de in het offerteformulier vermelde bescheiden worden gevoegd.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond door de in het offerteformulier te vermelde bescheiden.
Au minimum
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D
truck tower-crane sharing