Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleg looplijnen Bilzen centrum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
15-04-2020
Date limite
05-05-2020 16:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Bilzen | 3740 Bilzen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Tonnie Nijssen
Codes sujets (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233253 - Travaux de revêtement de chemins piétonniers
Contenu bref
Aanleg looplijnen Bilzen centrum
Description
Description
Aanleg looplijnen Bilzen centrum
Durée
40 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233141 - Travaux d'entretien routier
Codes de région (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken, specifiek met de voorziene materiaalkeuze, die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd
2. Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk.
Au minimum
1. Geen
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing