Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Pandenfonds - Design & Build - Tuinstraat / Nieuwstraat

Travaux
Date publication
06-04-2020
Date limite
07-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
AGB stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) | 8500 Kortrijk, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Services généraux des administrations publiques | De heer Jeroen David
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
71200000 - Services d'architecture
Contenu bref
Pandenfonds - Design & Build - Tuinstraat / Nieuwstraat
Description
Description
Pandenfonds - Design & Build - Tuinstraat / Nieuwstraat
Durée
600 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
71200000 - Services d'architecture
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 50
Qualité: Ontwikkelingsvisie en architectuur - Ontwikkelingsvisie en architectuur
Qualité: Technische kwaliteit - Technische kwaliteit
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. zie minimumeisen
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017
Au minimum
1. Selectie zal gebeuren op basis van de kwaliteit van de opgegeven referenties. De referenties van de inschrijving zullen beoordeeld worden op basis van volgende criteria. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de mate waarin de aannemer/architect invloed gehad heeft op het beschouwde aspect. Met andere woorden in welke mate heeft de aannemer/architect in de opgegeven referenties een kwalitatieve uitwerking gegeven aan volgende aspecten:
- Prijs/kwaliteit
- Functionaliteit en gebruiksgemak
- Vormgeving binnen en buiten
- Technische installaties
- Materiaalgebruik
- Duurzaamheid
De inschrijving zal bovendien beter beoordeeld worden naarmate:
- De voorgestelde referenties beter aansluiten bij het programma, de omvang, doelstellingen en uitdagingen van dit voorliggende project.
- Er een eerdere samenwerking was tussen architect en aannemer.

Criteria architect
De inschrijver geeft de natuurlijke persoon op die zal optreden als architect ingeschreven op tabel van de Orde van Architecten:
• Minimaal 1 referentie van ontwerp en uitvoering van gebouw met gelijkaardige bouwprogramma en een minimum omvang van 5 woonentiteiten, hierbij te vermelden de uitdagingen wat betreft budget versus duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en architectuur.
• De kwaliteit van deze referentie(s) moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van plannen, gevels, doorsnedes, foto's, sfeerbeelden, technische basisgegevens, projectbeschrijving ...
• Een geschreven nota moet toegevoegd worden met meer uitleg omtrent:
 wat was het projectbudget (ontwerp en uitvoering, incl. technieken, inclusief btw, inclusief buitenaanleg)
 aantal m² bruto vloeroppervlakte van het gebouw en euro/m² bvo.
 voor welke uitdagingen men specifiek bij dit project stond
 op welke manier is aandacht besteed is aan duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen
 welke maatregelen genomen zijn voor het behalen van EPB-eisen (zowel wat betreft isolatie als energiezuinige technieken) . Welk E- en K-peil zijn gehaald in dit project?
• De referenties dienen gestaafd te worden door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken ondertekend door de bouwheer.
Criteria aannemer
Minimaal 1 referentie van een gerealiseerde site met gelijkaardige bouwprogramma met een minimum omvang van 15 wooneniteiten.
• De kwaliteit van deze referentie(s) moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van plannen, gevels, doorsnedes, foto's, sfeerbeelden, technische basisgegevens, projectbeschrijving ...
• De projecten moeten opgeleverd zijn na 2013.
• Een geschreven nota moet toegevoegd worden met meer uitleg omtrent:
• wat was het projectbudget (ontwerp en uitvoering, incl. technieken, inclusief btw, inclusief buitenaanleg)
• aantal m² brutovloeroppervlakte van het gebouw en euro/m² bvo
• de inbreng en het aandeel van de aannemer bij de uitvoering van het project
(bv keuze materialen, projectplanning, coördinatie onderaannemers technieken / afwerking,...)
• de uitvoeringsmethoden en materíalen, de technische installaties.... (relevant voor aantonen kwaliteit van referentie)
• op welke manier is aandacht besteed aan duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen
• de door de aannemer uitgevoerde maatregelen voor behalen EPB-eisen. Welke peilen zijn behaald.
• De referenties zijn gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de bouwheer voor de belangrijkste werken en door een PV van voorlopige oplevering met datum, ondertekend door bouwheer, architect en aannemer
2. de ondertekende bankverklaring

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6
truck tower-crane sharing