Avis de marché

Gendarmerie: aanneming bouwwerken en aanleg openbaar domein

Travaux
Date publication
19-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting | 2500 Lier, BE | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Contenu bref
Gendarmerie: aanneming bouwwerken en aanleg openbaar domein
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
/
Au minimum
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
/
Au minimum
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 7
truck tower-crane sharing