Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - NIEUWBOUW KDV DE ZONNEBLOEM FASE 2 MECHELEN

Travaux
Date publication
14-04-2020
Date limite
15-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
EMMAUS VZW | 2800 Mechelen, BE | Santé | De heer Tom Keersse
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Zoals voorzien werd bij de oprichting van het kinderdagverblijf de Zonnebloem aan de Liersesteenweg 435A op de site Roosendaelveld te 2800 Mechelen, wordt nu een tweede fase aan het bestaande gebouw toegevoegd.
Ondanks dat de technieken van beide fases van elkaar gescheiden blijven, zal voor de gebruiker het gebouw één geheel gaan vormen en zo 72 extra opvangplaatsen voorzien in zes kleine twee-aan-twee gekoppelde leefgroepen en één grote leefgroep extra. Het totale gebouw zal zo onderdak bieden voor maximum 126 opvangplaatsen.
Dit volledig gelijkvloers gebouw zal opgetrokken uit voornamelijk houtskeletbouw en technisch gekoppeld worden op het warmtenet van het naastliggende AZ Sint-Maarten.
Zonnebloem 2 wordt gebouwd in opdracht van de vzw Emmaüs met maatschappelijke zetel in 2800 Mechelen, Edgard Tinellaan 1C. Deze vzw beheert een 25-tal gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, waaronder een aantal kinderopvangvoorzieningen.
Voor de vzw Emmaüs is een bouwwerk ook de verwezenlijking van een maatschappelijk project dat op een voorbeeldige manier moet afgehandeld worden.
Het bouwproject reflecteert dus de visie van de vzw als initiatiefnemer bij het verwezenlijken van de best bouwbare leefomgeving.
Tijdens de werken dient het bestaande gebouw steeds toegankelijk en in gebruik te zijn zodat de opvang gegarandeerd kan blijven.
Het werk wordt niet in percelen aanbesteed.
Alle onderstaande percelen worden uitgevoerd in onderaanneming en onder verantwoordelijkheid van de algemene aannemer:
Ruwbouw,
Sanitair, elektriciteit, HVAC,
Binnenafwerking en vast meubilair
Omgevingsaanleg.
Onderaannemer technieken die door de hoofdaannemer geselecteerd wordt voor de uitvoering van een deel van de opdracht moet minimaal voldoen aan onderstaande erkenning die overeenstemt met deze werken:
• Sanitair – D16 klasse 1
• HVAC – D17 of D18 klasse 2
• Elektro – P1 klasse 2
Bij inschrijving na selectie kan een onderaannemer bij verschillende hoofdaannemers inschrijven, er mag geen exclusiviteit bestaan.
Het beoogde investeringsbedrag voor de realisatie van de opdracht, zoals omvat in het bouwdossier (ruwbouw, technieken, voltooiing, vast meubilair, omgevingsaanleg), bedraagt EUR 1.800.000,00 (exclusief los meubilair en 21 % BTW).
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om tijdens de plaatsingsprocedure het investeringsbedrag nog aan te passen.
Description
Description
Zoals voorzien werd bij de oprichting van het kinderdagverblijf de Zonnebloem aan de Liersesteenweg 435A op de site Roosendaelveld te 2800 Mechelen, wordt nu een tweede fase aan het bestaande gebouw toegevoegd.
Ondanks dat de technieken van beide fases van elkaar gescheiden blijven, zal voor de gebruiker het gebouw één geheel gaan vormen en zo 72 extra opvangplaatsen voorzien in zes kleine twee-aan-twee gekoppelde leefgroepen en één grote leefgroep extra. Het totale gebouw zal zo onderdak bieden voor maximum 126 opvangplaatsen.
Dit volledig gelijkvloers gebouw zal opgetrokken uit voornamelijk houtskeletbouw en technisch gekoppeld worden op het warmtenet van het naastliggende AZ Sint-Maarten.
Zonnebloem 2 wordt gebouwd in opdracht van de vzw Emmaüs met maatschappelijke zetel in 2800 Mechelen, Edgard Tinellaan 1C. Deze vzw beheert een 25-tal gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, waaronder een aantal kinderopvangvoorzieningen.
Voor de vzw Emmaüs is een bouwwerk ook de verwezenlijking van een maatschappelijk project dat op een voorbeeldige manier moet afgehandeld worden.
Het bouwproject reflecteert dus de visie van de vzw als initiatiefnemer bij het verwezenlijken van de best bouwbare leefomgeving.
Tijdens de werken dient het bestaande gebouw steeds toegankelijk en in gebruik te zijn zodat de opvang gegarandeerd kan blijven.
Het werk wordt niet in percelen aanbesteed.
Alle onderstaande percelen worden uitgevoerd in onderaanneming en onder verantwoordelijkheid van de algemene aannemer:
Ruwbouw,
Sanitair, elektriciteit, HVAC,
Binnenafwerking en vast meubilair
Omgevingsaanleg.
Onderaannemer technieken die door de hoofdaannemer geselecteerd wordt voor de uitvoering van een deel van de opdracht moet minimaal voldoen aan onderstaande erkenning die overeenstemt met deze werken:
• Sanitair – D16 klasse 1
• HVAC – D17 of D18 klasse 2
• Elektro – P1 klasse 2
Bij inschrijving na selectie kan een onderaannemer bij verschillende hoofdaannemers inschrijven, er mag geen exclusiviteit bestaan.
Het beoogde investeringsbedrag voor de realisatie van de opdracht, zoals omvat in het bouwdossier (ruwbouw, technieken, voltooiing, vast meubilair, omgevingsaanleg), bedraagt EUR 1.800.000,00 (exclusief los meubilair en 21 % BTW).
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om tijdens de plaatsingsprocedure het investeringsbedrag nog aan te passen.
Durée
200 jours
Codes de région (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria, .waarvan het model is opgenomen als bijlage en elektronisch in te dienen.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
2. Minimum toevoegen van gevraagde gegevens.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria, waarvan het model is opgenomen als bijlage en elektronisch in te dienen.
2. De kandidaat voegt de certificaten toe (zoals bijvoorbeeld ISO 9001 certificaat), op het gebied van kwaliteitsbewaking die behaald zijn.
3. De inschrijver voegt een lijst toe met referenties van minimum vier en maximum zes gedocumenteerde en relevante recente ervaring in houtskeletbouw: voorleggen van relevante ervaring in gelijkaardige bouwprojecten met minimaal 3 referenties in houtskeletbouw waarvan minimaal 1 met een totale bouwkost hoger dan 1.500.000,00 EUR
4. De inschrijver voegt een lijst toe met referenties van minimum drie gedocumenteerde en relevante samenwerkingen met onderaannemer technieken met ervaring in duurzame technieken zoals warmtepomp en bij voorkeur ervaring koppeling met warmtenet en/of WKK.
5. De kandidaat geeft minimaal een antwoord op onderstaande vragen:
- Jaarlijkse omzet
- aantal vaste medewerkers in dienst per functieprofiel
Au minimum
1. bewijs erkenning D (bouwwerken), Klasse 6
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6
Onderaannemer technieken die door de hoofdaannemer geselecteerd wordt voor de uitvoering van een deel van de opdracht moet minimaal voldoen aan onderstaande erkenning die overeenstemt met deze werken:
• Sanitair – D16 klasse 1
• Hvac – D17 of D18 klasse 2
• Elektro – P1 klasse 2
Bij inschrijving na selectie kan een onderaannemer bij verschillende hoofdaannemers inschrijven, er mag geen exclusiviteit bestaan.
Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast, voor de taak van project- en werfleider
D (Bouwwerken), Klasse 6
truck tower-crane sharing