Infrabel - Asset Management- Area Center
Avis de marché – secteurs spéciaux

57/53/1/19/029 L01 : Brussel-Zuid–Brussel-Noord - Steunmuur tss Fonteinstraat en Van der Weydenstraat - Herstellen taludbekleding in spaargewelven

Lijn 01 : Brussel-Zuid – Brussel-Noord
Steunmuur tussen Fonteinstraat en Van der Weydenstraat
Herstellen van de taludbekleding in de spaargewelven
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
- wegnemen van de bestaande taludbekleding;
- leveren en plaatsen van een nieuwe taludbekleding (spuitbeton)
- herstelling en voegwerk van baksteenmetselwerk in opzoek


Datum van verzending van deze aankondiging
23-04-2020
Publicatiedatum
23-04-2020
Deadline
28-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45262522 - Metselwerk
45262620 - Steunmuren
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Asset Management- Area Center
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nathalie Dannau
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

categorie E, klasse 4 of hoger.