Avis de marché

Melsele, Sabot - afbraak van de bestaande bebouwing en bouw van 23 sociale huurappartementen, ondergrondse parkeergarage, 28 assistentiewoningen en een gemeenschapscentrum

Travaux
Date publication
12-04-2020
Date limite
02-06-2020 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting | 9120 Beveren, BE | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Melsele, Sabot - afbraak van de bestaande bebouwing en bouw van 23 sociale huurappartementen, ondergrondse parkeergarage, 28 assistentiewoningen en een gemeenschapscentrum
Description
Description
Melsele, Sabot - afbraak van de bestaande bebouwing en bouw van 23 sociale huurappartementen, ondergrondse parkeergarage, 28 assistentiewoningen en een gemeenschapscentrum
Durée
730 jours
Codes de région (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
Au minimum
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Au minimum
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8
De erkenning voor de onderaannemer voor wat betreft het deel wegen-, riolerings- en omgevingswerken
(volgens art. 12/4 van het KB van 14.01.2013):
Indien de inschrijver niet beschikt over een categorie C voor wegenbouwkundige werken en/of ondercategorie
G3 voor de beplantingen, dan moet een onderaannemer ingezet worden die beschikt over deze erkenning(en).
Bij aanvang van de werken toont de inschrijver dit aan.
truck tower-crane sharing