Avis de marché

BERINGEN Kruisbaan - Eikenstraat bouwen van 4 sociale koopwoningen

Travaux
Date publication
18-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vooruitzien CVBA | 3580 Beringen, BE | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45211300 - Travaux de construction complète de maisons
Contenu bref
BERINGEN Kruisbaan - Eikenstraat bouwen van 4 sociale koopwoningen
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
Een passende bankverklaring

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Au minimum
* Beroepskwalificaties
* Het bewijs van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 4
truck tower-crane sharing