Avis de marché - secteurs spéciaux

GEMEENTE ELSENE – ADOLPHE BUYLLAAN-ALBERT DEVEZE SQUARE TUSSEN GENERAAL JACQUESLAAN EN HOGESCHOOLLAAN : INRICTHING VAN EEN HALVE EIGENBAAN TRAM/BUS, VAN DE INSTAPHEUVELS EN VAN DE SQUARE

Travaux
Date publication
19-03-2015
Date limite
28-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer | 1035 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Codes sujets (CPV)
45233140 - Travaux routiers
45233221 - Travaux de marquage routier
45233294 - Installation de signalisation routière
Contenu bref
De opdracht, waarvan de begrenzing aangeduid zijn op de aanbestedingsplannen, heeft tot doel, de inrichting van een halve eigen baan Tram/Bus, van de instapheuvels en van de square ,Adolphe Buyllaan- Albert Deveze Square ,tussen Generaal Jacqueslaan en Hogeschoollaan op het grondgebied van de gemeente Elsene.
De werken omvatten onder andere:
• De studie voor de uitvoering waaronder de langs- en dwarsdoorsneden, de studies van de hoogtes en de afvoer van het regenwater;
• De studie van de definitieve signalisatie in coördinatie met de Politie, de Gemeenten en het Gewest;
• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken;
• De coördinatie met de MIVB (dienst exploitatie bus), de aannemers die eventueel aanwezig zijn op de site, de politiediensten en de gezagdragers van de gemeente;
• Het demonteren, de stockage en terugplaatsen van verschillende stadmeubilair ;
• Het rooien van bestaande bomen en afvoer van verschillende beplantingen ;
• Het demonteren, uitbreken van de bestaande verhardingen, met inbegrip van hun funderingen tot op diepte, nodig voor de uitvoering der werken volgens de nieuwe profielen;
• Het uitbreken van kantstenen, watergoten en wegtoestellen nodig voor de uitvoering van de werken.
• Het uitbreken van allerlei buizen en omhulsels van alle aard.
• Het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton, waarop tijdens de uitvoering van de grondwerken gestuit is.
• Het affrezen , indien nodig, van koolwaterstofverhardingen ter hoogte van de aansluitingen met inbegrip van het uitzagen
• De realisatie van het nieuwe wegdek, van gevel tot gevel, met inbegrip van de funderingen;
• Het uitvoeren van verhoogde plateaus;
• Het uitvoeren van de perrons en indien nodig het aanpassen van bestaande
• Het plaatsen en aansluiten van de straatkolken, het plaatsen van wachtbuizen en trekkamers in functie van de nieuwe verkeerssituatie;
• De aanleg van het stadsmeubilair en de nieuwe beplantingen;
• Het verwerken van teelaarde, inzaaien met gras, de eventuele beplantingen en de constructie van bakken voor de bomen.
• De uitvoering van markeringen en signalisatie.
• Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met “te verantwoorden sommen”.
Deze aanneming omvat eveneens:
• De nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de uit te voeren constructies.
• Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle aangrenzende eigendommen en dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zich op minder dan 12 meter bevindt van de rand der grondwerken uit te voeren voor de hieronder beschreven werken.
• De riolering en regenwaterafvoer gedurende de periode van de werken.
• Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.
• Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.
• Proeven voor nazicht en oplevering.
• Alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.
• al wat vermeld is onder artikel 79 van het K.B. van 14 januari 2013 aangevuld door onderhavige administratieve bepalingen.
• De nodige faseringen van de werken rekenning houdend met internes en externes factoren, te bepalen tijdens de uitvoering van de werken.
De Opdrachtnemer moet zich ook houden aan de voorschriften van de stedenbouwkundige vergunning, - ondermeer:
• Alle nodige maatregelen treffen om de verspreiding van stof, lawaai en trillingen verbonden aan de bouwplaats te beperken (de omvang, intensiteit en duur van de hinder verbonden aan de bouwplaats beperken).
• De toegankelijkheid van de omliggende bedrijven van de bij het project betrokken square en laan permanent waarborgen en, zo mogelijk, de potentieel hinderlijke ingrepen voor de toegankelijkheid en, meer bepaald, de economische activiteiten van de buurt, uitvoeren op zon- en feestdagen.
• De buurtbewoners (bedrijven en particulieren) regelmatig informeren over de uitvoering van de bouwplaats, zodat ze kunnen anticiperen op de moeilijkheden in verband met bepaalde fases.
Bijzondere aanwijzingen die men moet naleven inzake aanplantingen met betrekking tot de behouden bomen:
• Bescherming van de stammen, wortels en kruin van de bomen over een toereikende hoogte, oppervlakte en diepte naargelang de aard en omvang ervan
• Verbod om materialen op te slaan, barakken te plaatsen en manoeuvres uit te voeren met bouwvoertuigen of -machines binnen het bereik van het wortelgebied van de bomen
• Verbod om de bomen te gebruiken als steunpunten voor de bouwplaats door er nagels in te kloppen, kabels aan te spannen enz.
• Voorafgaande verwijdering of inkorting – volgens de regelen der kunst – van de takken die de doorgang van bepaalde voertuigen zouden kunnen hinderen om elke vorm van breken of ontworteling achteraf te vermijden
• Gebruik van bouwmachines (schoppen, bakken, zagen, afkortzaagmachines, snoeischaren enz.) aan de voet van de bomen Deze ontsmetting gebeurt met verstuivingen van producten zoals Cryptonol van 1% (actieve stof op basis van oxyquinoleine of bleekwater in een verhouding van een tetrapak voor anderhalve liter water)
• Aanbrengen van voorzorgen en beschermingen van de wortels, met name tijdens het graven van de sleuven: manueel afzagen van de wortels met ontsmette zagen en snoeischaar om duidelijke en propere afsnijdingen te bekomen, die dadelijk worden aangestipt met een schimmelwerende mastiek van het type Drawitec. Een harde bescherming (hout) of geotextiel wordt tussen de sleuf en de bewerkte wortels geplaatst om een ruimte te voorzien die gevuld wordt met een erg vruchtbaar mengsel om de groei van nieuwe wortels te bevorderen.
• Aanbrengen van een geotextiel ter bescherming van het wortelgestel tijdens felle droogte en dit doek regelmatig begieten om te verzekeren dat de boom voldoende water krijgt gedurende de werken.
Bijzondere aanwijzingen die men moet naleven inzake bomen met betrekking tot de nieuw aangeplante exemplaren:
• De aan te planten exemplaren moeten worden gekozen in een boomkwekerij en op de werf worden opgeleverd in aanwezigheid van een verantwoordelijke van de groendienst van de gemeente
De aanneming omvat niet :
• de elektrische, elektromechanische en thermische uitrustingen van de kunstwerken, behalve indien het in de beschrijvende of samenvattende meetstaten anders staat vermeld;
• de plaatsing van de tramsporen ;
• de werken voor "definitieve verplaatsing" van kabels en leidingen die aan concessiehouders van de ondergrond toebehoren, behalve indien het in de beschrijvende of samenvattende meetstaten anders staat vermeld.
Deze werken worden door afzonderlijke aannemingen uitgevoerd. Een volmaakte coördinatie moet echter tussen de werken van onderhavige opdracht en de werken van genoemde afzonderlijke aannemingen verzekerd worden. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, is de coördinatie verzekerd door de zorgen en op de kosten van de opdrachtnemer van onderhavige opdracht.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing