Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - ONDERHOUD INZAKE TIMMERWERKZAAMHEDEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Travaux
Date publication
13-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Brussels Instituut voor Milieubeheer | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement
Codes sujets (CPV)
45421000 - Travaux de menuiserie
Contenu bref
ONDERHOUD INZAKE TIMMERWERKZAAMHEDEN
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
/
Au minimum
/

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
De lijst van vergelijkbare werken moet zich uitsluitend toespitsen op uitgevoerde werkzaamheden in verband met speeltoestellen. Het bedrag moet minstens EUR 5.000 bedragen.
truck tower-crane sharing