VVM De Lijn Technics
Avis de marché – secteurs spéciaux

Vernieuwen uitzettoestellen en spoor te Maaltebrug

Vernieuwen van 4 uitzettoestellen op de brug en een stuk spoor van ±36 op de helling van de brug

Datum van verzending van deze aankondiging
20-04-2020
Publicatiedatum
20-04-2020
Deadline
26-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45234121 - Werkzaamheden voor trambaan
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VVM De Lijn Technics
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Xavier Piqué
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A