Avis de marché

Slibruiming Kalkenvaart.

Travaux
Date publication
30-09-2020
Date limite
03-11-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Milieumaatschappij | 9300 Aalst, BE | Autorité régionale ou locale | Environnement | Koen Van Driessen
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie.
- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.
- Het grondig ruimen van de Kalkenvaart en Verbindingsloop op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.
- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.
- De directe afvoer van het slib (gescheiden per deelpartij zoals gedefinieerd in het technisch verslag) naar een slibontwateringsbekken (terrein en omgevingsvergunning te voorzien door de aannemer) ofwel de afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.
- De definitieve herbestemming van de ruimingsproducten.
- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post “voorbehouden som”.
Description
Description
Slibruiming Kalkenvaart en de Verbindingsloop.
Durée
110 jours
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie bestek.
truck tower-crane sharing