Gemeent Huldenberg, bijgestaan door Belfius Bank nv, de heer Christian Vuerstaek
Rectificatif

Gemeente Huldenberg: Ontwerp en bouw van basisschool Den Elzas te Loonbeek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeent Huldenberg, bijgestaan door Belfius Bank nv, de heer Christian Vuerstaek
Nationaal identificatienummer
0403.201.185_18602
Postadres
Gemeenteplein 1
Plaats
Huldenberg
Postcode
3040
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Erica Devijver, diensthoofd patrimonium
Telefoon
+32 23024326
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.huldenberg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370649

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gemeente Huldenberg: Ontwerp en bouw van basisschool Den Elzas te Loonbeek

Referentienummer: Belfius-S1161-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Gemeente Huldenberg: Ontwerp en bouw van basisschool Den Elzas te Loonbeek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-509814

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Selectieleidraad versie 7 april 2020 met gewijzigde selectiecriteria