Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Rectificatif

Integratie van uitrustingen in de elektrische tractie- en transformatie onderstations

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Nationaal identificatienummer
0247.499.953_241
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25638284
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stib.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349839

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Integratie van uitrustingen in de elektrische tractie- en transformatie onderstations

Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4055/MC/PB-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst voor deintegratie van uitrustingen in de elektrische onderstations van de MIVB. De integratie omvat de levering, de behandeling, het vervoer, de plaatsing, de installatie, het monteren en de aansluiting van de uitrustingen, met inbegrip van de plaatsing van de kabels voor de aansluiting van de uitrustingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528591

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

nieuw document