Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Uitvoeren akoestische werken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
14-04-2020
Date limite
26-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
PZ Westkust | 8670 Koksijde, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Ordre et sécurité publics | De heer Eddy Schramme
Codes sujets (CPV)
45323000 - Travaux d'isolation acoustique
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45432000 - Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
Contenu bref
Uitvoeren akoestische werken
Description
Description
Uitvoeren akoestische werken
Durée
10 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45432000 - Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
Codes de région (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Critères d'attribution
Prix: 70
Qualité: Technische waarde - Technische waarde
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. minimum 200.000,00 EURO

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Au minimum
1. Het totaal bedrag van de uitgevoerde prestaties van minimum 1 van de voornaamste leveringen, moet minimaal gelijk zijn aan het totaal bedrag van deze offerte.
truck tower-crane sharing